شرکت خدماتی گاز گروپ

طرفین قرار داد
شرکت گاز گروپ مشتری

نماینده شرکت : ...............................................................................

آدرس نمایندگی : ...............................................................................

...............................................................................

نام مکمل:
آدرس مکمل مشتری:
آدرس الکترونیکی:
شماره تماس:

بالون ها و قیمت مجموعی آن

نوع مصرف:
خانگی
دولتی
تسخین
سفارت خانه
هوتل

تعداد بالون:

 

بالون (11) کیلویی قیمت : 1100AFs

بالون(44) کیلویی قیمت : 2500AFs

نمبر مسلسل:

 
پیام:


شرایط قرار داد

1 - مدت قرار داد چهار سال میباشد.

2 - بالون در مقابل پول تعین شده تضمین در خدمت مشتری قرار میگیرد.

3 - در ختم میعاد قرار داد نظر به تقاضای مشتری تجدید قرار داد صورت میگیرد.

4 - در صورت فسخ قرار داد قبل از میعاد معینه و بعد از میعاد معینه (65%) فیصد از پول تضمین وضع گردیده و متباقی مسترد میگردد.

5 - در طول مدت قرار داد ( چهار سال ) سالانه (25%) فیصد از پول تضمین مشتری بخاطر استهلاک بالون و ریگلاتور وضع گردیده و بعد از میعاد معینه قرارداد هذا میتواند تمدید گردد.

6 - نظر به حکم شماره (54) وزارت محترم تجارت و هدایت شماره (63) ریاست مواد نفتی و گاز مایع مشتری با در نظر داشت مسایل ایمنی و تخنیکی حق ندارد تا بالون گاز گروپ را از محلات دیگر پر کاری نماید، در صورت مشاهده چنین عمل بالون شان ضبط و همراه ایشان برخورد قانونی صورت میگیرد، آنگاه حق شکایت را ندارد.

7 - کتابچه طرز العمل استفاده گاز مایع و مسائیل ایمنی از بالون شرکت گاز گروپ ضمیمه قرارداد هذا بوده هر نوع اتش سوزی و حادثه دیگر مسئولیت آن به دوش خود متشری بوده شرکت هیچ نوع مسئولیت ندارد.

بنا طرفین قرار داد در اجرای ماده های فوق الذکر مکلف میباشد.

امضاء نماینده شرکت (..........................)

امضاء یا شصت :